Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-598 Dėl Plungės teritorinės darbo biržos pavadinimo pakeitimo ir Telšių teritorinės darbo biržos nuostatų patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2013.11.09, Nr.: 116, Publ. Nr.: 5832 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
   LIETUVOS DARBO BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
          MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL PLUNGĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR
   TELŠIŲ TERITORINĖS DARBO BIRŽOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
  
         2013 m. spalio 29 d. Nr. V-598
               Vilnius
  
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių  įstaigų
įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699)  4
straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktais, Lietuvos  Respublikos
civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.43  straipsniu,
Lietuvos  darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir  darbo
ministerijos  nuostatų,  patvirtintų  Lietuvos   Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13  d.
įsakymu Nr. A1-306 "Dėl Lietuvos darbo biržos prie  Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo"  (Žin.,
2006, Nr. 125-4774; 2010, Nr. 62-3076), 15.6 punktu ir vykdydamas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013
m. spalio 29 d. įsakymą Nr. A1-601 "Dėl pavedimo Lietuvos darbo
biržos  prie  Socialinės apsaugos ir  darbo   ministerijos
direktoriui":
  1. Pakeičiu Plungės teritorinės darbo biržos pavadinimą  į
Telšių teritorinė darbo birža nuo 2014 m. sausio 1 d.
  2. Tvirtinu Telšių teritorinės darbo biržos  nuostatus
(pridedama).
  3. Pripažįstu netekusiais galios:
  3.1. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-248
"Dėl teritorinių darbo biržų reorganizavimo sąlygų ir  nuostatų
patvirtinimo" 2.2.6 punktą;
  3.2. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-235
"Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir  darbo
ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-248
"Dėl teritorinių darbo biržų reorganizavimo sąlygų ir  nuostatų
patvirtinimo" pakeitimo" 1.6 punktą;
  3.3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. V-
446 "Dėl Plungės teritorinės darbo biržos buveinės".
  4. Nustatau, kad:
  4.1. Telšių teritorinės darbo biržos buveinės adresas yra S.
Daukanto g. 64, LT-87104 Telšiai, Lietuvos Respublika;
  4.2. šio įsakymo 2, 3 ir ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras