Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO

            MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

            Į S A K Y M A S

 

            DĖL PLUNGĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR

            TELŠIŲ TERITORINĖS DARBO BIRŽOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

            2013 m. spalio 29 d. Nr. V-598

            Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.43 straipsniu, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A1-306 "Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 125-4774; 2010, Nr. 62-3076), 15.6 punktu ir vykdydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. A1-601 "Dėl pavedimo Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriui":

            1. Pakeičiu Plungės teritorinės darbo biržos pavadinimą į Telšių teritorinė darbo birža nuo 2014 m. sausio 1 d.

            2. Tvirtinu Telšių teritorinės darbo biržos nuostatus (pridedama).

            3. Pripažįstu netekusiais galios:

            3.1. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-248 "Dėl teritorinių darbo biržų reorganizavimo sąlygų ir nuostatų patvirtinimo" 2.2.6 punktą;

            3.2. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-235 "Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras