Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: I-1202 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1996.03.06, Nr.: 20, Publ. Nr.: 520; Valstybės Žinios, 2008.06.03, Nr.: 63, Publ. Nr.: 2380  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
            LIETUVOS RESPUBLIKOS
BAUDŽIAMOJO PROCESO IR KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS DALYVIŲ, TEISINGUMO
 IR TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ PAREIGŪNŲ APSAUGOS NUO NUSIKALSTAMO
              POVEIKIO
              ĮSTATYMAS

        1996 m. vasario 13 d. Nr. I-1202
               Vilnius

 Pavadinimas - Lietuvos Respublikos
 2012 m. spalio 2 d. įstatymo Nr. XI-2242
 (nuo 2013 m. sausio 1 d.)
 (Žin., 2012, Nr. 122-6101)
 redakcija

 (Lietuvos Respublikos 2008 m. gegužės 15 d. įstatymo Nr. X-1542
 (nuo 2008 m. liepos 1 d.)(Žin., 2008, Nr. 63-2380) redakcija)

            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
  1. Lietuvos Respublikos
    2012 m. spalio 2 d. įstatymo Nr. XI-2242
    (nuo 2013 m. sausio 1 d.)
    (Žin., 2012, Nr. 122-6101)
    redakcija
  Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir kriminalinės
žvalgybos  dalyvių,  teisingumo  ir  teisėsaugos institucijų
pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymas apibrėžia
pagrindines apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones, nustato
jų skyrimo pagrindus ir tvarką.
  2. Lietuvos Respublikos
    2012 m. spalio 2 d. įstatymo Nr. XI-2242
    (nuo 2013 m. sausio 1 d.)
    (Žin., 2012, Nr. 122-6101)
    redakcija
  Šis įstatymas neapima apsaugos nuo nusikalstamo poveikio
priemonių  ir  kriminalinės  žvalgybos  veiksmų,  numatytų
Baudžiamajame  ir Baudžiamojo proceso kodeksuose, Teismų ir
Prokuratūros  įstatymuose,  taip  pat Kriminalinės žvalgybos
įstatyme.
  3. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis  nustato
kitokias taisykles, negu išdėstytosios šiame įstatyme, taikomos
tarptautinės sutarties taisyklės.
  
  2 straipsnis. Lietuvos Respublikos
         2017 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. XIII-492
         (nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.)
         (TAR, 2017-06-28, 2017-10913) redakcija
         Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  1. Laisvės atėmimo vietos - arešto, terminuoto  laisvės
atėmimo, laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes ir  kardomąją
priemonę - suėmimą vykdančios įstaigos.
  2. Policijos kriminalinės žvalgybos subjektai -  Policijos
departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  vidaus   reikalų
ministerijos,  Lietuvos  kriminalinės policijos  biuro   ir
teritorinių policijos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras