Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-115 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo” pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2014 07 04.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2014.07.03, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2014-07-03, 2014-09747

     LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2004 M.
BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-78 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO
 REIKALŲ MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2014 m. liepos 2 d. Nr. V-115
               Vilnius

  Pakeičiu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos
darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos  užsienio
reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-78  "Dėl
Lietuvos  Respublikos užsienio reikalų ministerijos   darbo
reglamento  patvirtinimo", ir išdėstau jį nauja  redakcija
(pridedama).

Užsienio reikalų ministras           Linas Linkevičius

            _________________

                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos užsienio 
                reikalų ministro 2004 m. birželio
                3 d. įsakymu Nr. V-78
                (Lietuvos Respublikos užsienio 
                reikalų ministro 2014 m. liepos 2
                d. įsakymo Nr. V-115 redakcija)
                
  LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS DARBO
              REGLAMENTAS
                
              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo
reglamentas (toliau - Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministerijos (toliau - ministerija)  darbo
tvarką.
  2. Ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis  sutartimis,
įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais  teisės
aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės  nutarimais,  Ministro Pirmininko   potvarkiais,
ministerijos nuostatais, šiuo Reglamentu ir kitais teisės aktais.
  3. Ministerija savo veiklą grindžia įstatymo  viršenybės,
objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio
bendradarbiavimo  ir  kitais Lietuvos Respublikos   viešojo
administravimo įstatyme nustatytais principais.
  4.  Lietuvos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras