Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2015-02-05, 2015-01764

      LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
       ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO
                
         2015 m. vasario 4 d. Nr. 3D-63
               Vilnius

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo  26
straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos žemės  ūkio
ministerijos  nuostatų,  patvirtintų  Lietuvos   Respublikos
Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120,  15.8
papunkčiu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20
d. nutarimo Nr. 1517 "Dėl įstaigų prie ministerijų"  1.14.2
papunkčiu ir 2 punktu:
  1. Tvirtinu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės  ūkio
ministerijos administracijos struktūrą (pridedama).
  2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos  žemės
ūkio ministro 2014 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. 3D-160  "Dėl
Nacionalinės  žemės tarnybos prie Žemės ūkio  ministerijos
administracijos struktūros patvirtinimo".
  3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. balandžio 1
d.

Žemės ūkio ministrė            Virginija Baltraitienė

            _________________

                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
                ministro 2015 m. vasario 4 d. 
                įsakymu Nr. 3D-63 
                
  NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
          ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA
                
  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio  ministerijos
administracijos struktūrą sudaro:
  1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktorius.
  2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus patarėjas.
  3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus pavaduotojas.
  4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus pavaduotojas.
  5. Bendrųjų reikalų departamentas: 
  5.1. Dokumentų valdymo skyrius;
  5.2. Turto valdymo skyrius.
  6. Finansų ir apskaitos departamentas:
  6.1. Vidaus apskaitos ir atskaitomybės skyrius;
  6.2. Žemės finansinės apskaitos skyrius.
  7. Geodezijos ...