Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-638 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 "Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2015 05 30.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2015.05.29, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2015-05-29, 2015-08272

    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.
 SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 "DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2015 m. gegužės 25 d. Nr. V-638
               Vilnius
                
  Vadovaudamasi Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos
priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo  tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos
ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 "Dėl  Ligų,
vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo  į
kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo",
67 punktu ir atsižvelgdama į Privalomojo sveikatos  draudimo
tarybos 2015 m. balandžio 20 d. nutarimą Nr. DT-3/1 ir nutarimą
Nr. DT-3/2 , 
  pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro
2000 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 49 "Dėl kompensuojamųjų vaistų
sąrašų patvirtinimo":
  1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
  "3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal
veiklos sritį."
  2.  Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Ligų   ir
kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą):
  2.1. Papildau I skyriaus "INFEKCINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS" 8
skirsnį "Žmogaus imunodeficito viruso sukelta liga (100 %)" 8.5
papunkčiu:
"
+---+---+----------------+------+-------------------------------+
|8. |5 |Raltegravirum  |B20- |Skiriamas konsiliumo sprendimu,|
|  |  |        |B24  |kai yra nustatomos gretutinės |
|  |  |        |   |patologijos ir būklės arba   |
|  |  |        |   |esant koinfekcijai su HBV ir  |
|  |  |        |   |HCV, nustačius netoleravimą  |
|  |  |        |   |pirmo pasirinkimo vaistams ar |
|  |  |        |   |esant rezistentiškumui.    |
+---+---+----------------+------+-------------------------------+
                                "
  2.2. Pakeičiu II skyriaus "NAVIKAI" 1 skirsnį "Onkologinės ir
onkohematologinės ligos (100 %)" 1.61.2 papunktį ir jį išdėstau
taip:
"
+---+----+----------------+------+------------------------------+
|1. |61.2|Imatinibum ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras