Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XII-1803 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 2, 5, 6, 12, 14, 15, 22 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2015 07 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2015.06.25, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2015-06-25, 2015-10143

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-971 2, 5,
  6, 12, 14, 15, 22 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
                
        2015 m. birželio 18 d. Nr. XII-1803
               Vilnius

   1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
  1. Papildyti 2 straipsnį nauja 1 dalimi:
  "1. Cheminis mišinys - dviejų arba daugiau cheminių medžiagų
mišinys arba tirpalas."
  2. Buvusias 2 straipsnio 1-17, 18 ir 26-32 dalis  laikyti
atitinkamai 2-18, 26 ir 27-33 dalimis.
  3. Pakeisti 2 straipsnio 24 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "24.  Pavojingasis objektas - visa veiklos   vykdytojo
kontroliuojama teritorija, kurios bent viename  įrenginyje,
įskaitant įprastą ir susijusią infrastruktūrą, kuriame  vykdoma
įprastinė ir susijusi veikla, yra pavojingųjų medžiagų."
  4. Pakeisti 2 straipsnio 25 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "25. Pavojingoji medžiaga - cheminė medžiaga arba  cheminis
mišinys, nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame
pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąraše arba atitinkantys Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatytus kriterijus;  pavojingosios
medžiagos gali būti žaliavos, produktai, šalutiniai  produktai,
liekanos ar tarpiniai produktai."
  5. Pakeisti 2 straipsnio 26 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "26. Pavojingojo objekto įrenginys - žemės lygyje ar po žeme
esantis  pavojingojo  objekto techninis vienetas,   kuriame
gaminamos, naudojamos, tvarkomos ar laikomos  pavojingosios
medžiagos, įskaitant visą įrangą, struktūras, vamzdynus, mašinas,
įrankius, atskiras geležinkelio atšakas, dokus,  įrenginiams
veikti reikalingas krovos krantines, dambas, sandėlius ir kitas
sausumoje ar vandenyje esančias struktūras, būtinas pavojingojo
objekto įrenginio veiklai."
  6. Pakeisti 2 straipsnio 28 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "28. Perspėjimo sistema - visuma organizacinių ir techninių
priemonių,  kuriomis  perspėjami gyventojai, valstybės   ir
savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos ir  ūkio
subjektai apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją
ir išplatinama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
turima arba joms skirta informacija, kuri leistų imtis priemonių,
siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti."
  7. Pakeisti 2 straipsnio 32 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "32. Veiklos vykdytojas - fizinis ar ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras