Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 978 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2015 09 18.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2015.09.17, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2015-09-17, 2015-13935

        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. KOVO 17 D. NUTARIMO
  NR. 285 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS ORGANIZAVIMO
        TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

         2015 m. rugsėjo 16 d. Nr. 978
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d.
nutarimą  Nr.  285 "Dėl Lietuvos Respublikos oro   erdvės
organizavimo taisyklių patvirtinimo":
  1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:
  "Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos aviacijos  įstatymo
(toliau - Aviacijos įstatymas) 14 straipsnio 2 dalimi  ir
atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 23 d. Europos  Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 2150/2005, nustatantį lankstaus oro  erdvės
naudojimo bendrąsias taisykles (OL 2005 L 342, p. 20) (toliau -
Reglamentas Nr. 2150/2005), 2012 m. rugsėjo 26 d.  Komisijos
įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 923/2012, kuriuo  nustatomos
bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl  oro
navigacijos  paslaugų ir procedūrų ir iš dalies  keičiami
Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB)
Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB)  Nr.
1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (OL 2012 L 281, p. 1) (toliau  -
Reglamentas Nr. 923/2012), 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentą
(ES)  Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios   priemonės
bendriesiems  pagrindiniams  aviacijos saugumo   standartams
įgyvendinti (OL 2010 L 55, p. 1), su paskutiniais  pakeitimais,
padarytais 2014 m. birželio 20 d. Komisijos  įgyvendinimo
reglamentu (ES) Nr. 687/2014 (OL 2014 L 182, p. 31) (toliau  -
Reglamentas Nr. 185/2010), ir 2014 m. balandžio 29 d. Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 452/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su  orlaivių
naudojimu skrydžiams, vykdomiems trečiųjų šalių vežėjų,  susiję
techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2014 L
133, p. 12) (toliau - Reglamentas (ES) Nr. 452/2014),  Lietuvos
Respublikos Vyriausybė nutaria:".
  2. Pripažinti netekusiu galios 2.2 papunktį.
  3. Pripažinti netekusiu galios 3 punktą.
  4. Pripažinti netekusiu galios 4 punktą ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras