Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XII-2058 Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 1, 8, 11, 45 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo, 44 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 21-1 straipsniu ir nauju 2 priedu įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2015 12 03.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2015.12.02, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2015-12-02, 2015-19169

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO NR. I-678 1, 8, 11,
45 STRAIPSNIŲ, 1 IR 2 PRIEDŲ PAKEITIMO, 44 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO
NETEKUSIU GALIOS IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 21-1 STRAIPSNIU IR NAUJU 2
            PRIEDU ĮSTATYMAS
                
       2015 m. lapkričio 24 d. Nr. XII-2058
               Vilnius

  1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas
  Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "1. Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra  Lietuvos
bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos  valstybei.
Lietuvos bankas yra sudedamoji Europos centrinių bankų sistemos
dalis ir Europos centrinių bankų sistemos tikslų siekia  bei
uždavinius vykdo vadovaudamasis Europos centrinio banko gairėmis
ir nurodymais. Lietuvos bankas savo funkcijas atlieka ir veiklą
vykdo tiek, kiek tai neprieštarauja Europos centrinio banko  ir
Europos centrinių bankų sistemos tikslams ir Europos  Sąjungos
teisės aktams, tarp jų Europos centrinio banko teisės  aktams.
Lietuvos banko veiklos reglamentavimas suderintas su šio įstatymo
3 priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais."
  
  2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas
  Papildyti 8 straipsnio 2 dalį 8 punktu:
  "8) vykdo Lietuvos Respublikos įstatymais finansų sektoriaus
subjektų pertvarkymo institucijai priskirtas funkcijas, išskyrus
atvejus, kai pagal 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento  ir
Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito
įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo  vienodos
taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su  bendru
pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL 2014 L 225, p.  1)
(toliau - Reglamentas (ES) Nr. 806/2014) nuostatas šias funkcijas
atlieka Bendra pertvarkymo valdyba, taip pat pagal  Reglamentą
(ES) Nr. 806/2014 atlieka nacionalinei pertvarkymo institucijai
priskirtas funkcijas."
  
  3 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas
  Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 14 punktą ir jį  išdėstyti
taip:
  "14) vadovaudamasi Finansinio tvarumo įstatymo  nuostatomis
priima sprendimus dėl finansų sektoriaus subjektų  pertvarkymo,
kreipiasi į teismą dėl bankroto bylų iškėlimo  prižiūrimiems
finansų rinkos dalyviams;".
  
  4 straipsnis. Įstatymo papildymas 21-1 straipsniu
  Papildyti ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras