Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2015-12-02, 2015-19173

 LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 1
      STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
                
       2015 m. lapkričio 24 d. Nr. XII-2062
               Vilnius

  1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas
  1. Pakeisti 1 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
  "1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis".
  2. Papildyti 1 straipsnį nauja 3 dalimi:
  "3. Šis Įstatymas finansų įstaigoms taikomas tiek, kiek kiti
įstatymai, reglamentuojantys finansinių paslaugų teikimą  ar
finansų įstaigų veiklą arba finansų įstaigų ir finansų  įstaigų
sistemos stabilumą, nenustato kitaip."
  3. Buvusią 1 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.
  
  2 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas
  1. Pakeisti Įstatymo priedo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
  "1. 1982 m. gruodžio 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 82/891/
EEB, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu  dėl
akcinių bendrovių skaidymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17
skyrius, 1 tomas, p. 50) su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos  direktyva
2014/59/ES (OL 2014 L 173, p. 190)."
  2. Pakeisti Įstatymo priedo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
  "4. 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir  Tarybos
direktyva 2007/36/EB dėl naudojimosi tam tikromis  akcininkų
teisėmis  bendrovėse,  kurių akcijos įtrauktos į   prekybą
reguliuojamoje rinkoje (OL 2007 L 184, p. 17), su  paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva 2014/59/ES (OL 2014 L 173, p. 190)."
  3. Pakeisti Įstatymo priedo 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
  "8. 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir  Tarybos
direktyva 2011/35/ES dėl akcinių bendrovių jungimo (OL 2011  L
110, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014  m.
gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES
(OL 2014 L 173, p. 190)."
  4. Pakeisti Įstatymo priedo 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
  "9. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir  Tarybos
direktyva 2012/30/ES dėl apsaugos priemonių, kurių  valstybės
narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja  iš
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 54 straipsnio  antroje
pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų  interesų
apsaugai, akcines ...