Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2015-12-02, 2015-19173

 

            LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 1

            STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

            2015 m. lapkričio 24 d. Nr. XII-2062

            Vilnius

 

            1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

            1. Pakeisti 1 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

            "1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis".

            2. Papildyti 1 straipsnį nauja 3 dalimi:

            "3. Šis Įstatymas finansų įstaigoms taikomas tiek, kiek kiti įstatymai, reglamentuojantys finansinių paslaugų teikimą ar finansų įstaigų veiklą arba finansų įstaigų ir finansų įstaigų sistemos stabilumą, nenustato kitaip."

            3. Buvusią 1 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.

 

            2 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

            1. Pakeisti Įstatymo priedo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

            "1. 1982 m. gruodžio 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 82/891/ EEB, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl akcinių bendrovių skaidymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 50) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES (OL 2014 L 173, p. 190)."

            2. Pakeisti Įstatymo priedo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

            "4. 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/36/EB dėl naudojimosi tam tikromis akcininkų teisėmis bendrovėse, kurių akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje (OL 2007 L 184, p. 17), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras