Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XII-2190 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 2, 6, 7, 7-1, 8, 8-3, 8-4, 10, 11, 15, 21, 23 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 8-5, 8-6, 15-1 straipsniais ir 8-1, 8-2 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2016 05 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2015.12.29, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2015-12-29, 2015-20893

LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIACINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-1019 2,
6, 7, 7-1, 8, 8-3, 8-4, 10, 11, 15, 21, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO,
  ĮSTATYMO PAPILDYMO 8-5, 8-6, 15-1 STRAIPSNIAIS IR 8-1, 8-2
    STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMAS
                
        2015 m. gruodžio 15 d. Nr. XII-2190
               Vilnius

  1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
  1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "2.  Branduolinės  energetikos  srities  veikla    su
jonizuojančiosios  spinduliuotės  šaltiniais -  veikla   su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais arba jonizuojančiosios
spinduliuotės  aplinkoje,  kuria  verčiamasi   branduolinės
energetikos  objektuose,  branduolinės energetikos   objektų
aikštelėse,  taip pat veikla su branduolinio kuro   ciklo
medžiagomis,  branduolinėmis  medžiagomis  ir   daliosiomis
medžiagomis,  kurios  ir kurių kiekiai nurodyti   Lietuvos
Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede."
  2. Papildyti 2 straipsnį nauja 9 dalimi:
  "9. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinė sauga -
visuma teisinių, organizacinių ir techninių priemonių bei veiklą
su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių  šio
įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų ir (ar)  jų
darbuotojų  kompetencijų,  kurių  tikslas  -   užtikrinti
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių apsaugą nuo neteisėto jų
užvaldymo ar pagrobimo, praradimo, teroro akto,  nesankcionuoto
pašalinių asmenų patekimo prie jų, neteisėto panaudojimo  ar
perdavimo, taip pat kitų piktavališkų veiksmų, kurie tiesiogiai
arba netiesiogiai gali kelti riziką žmonių sveikatai ir saugumui
dėl jonizuojančiosios spinduliuotės, taip pat užtikrinti  šių
veiksmų prevenciją."
  3. Papildyti 2 straipsnį nauja 10 dalimi:
  "10. Kokybės laidavimas - visuma veiksmų, kuriais  siekiama
užtikrinti,  kad  verčiantis veikla  su   jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais naudojamos sistemos, komponentai  arba
procedūros atitiktų kokybės reikalavimus."
  4. Buvusias 2 straipsnio 9-24 dalis laikyti atitinkamai 11-26
dalimis.
  5. Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "11. Laikinasis leidimas - dokumentas, kuriuo  suteikiama
teisė šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytiems  asmenims,
turintiems valstybėje narėje ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras