Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1373 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2015.12.30, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2015-12-30, 2015-21084

        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. LAPKRIČIO 17 D.
   NUTARIMO NR. 1341 "DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ
        BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE" PAKEITIMO
                
         2015 m. gruodžio 23 d. Nr. 1373
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1.  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998  m.
lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1341 "Dėl tarnybinių  lengvųjų
automobilių biudžetinėse įstaigose":
  1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:
  "Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos valstybės  tarnybos
įstatymo 41 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės
ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo  juo
įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi ir siekdama taupiai  naudoti
valstybės lėšas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:".
  1.2. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
  "1.1. Ministerijos ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybės
kanceliarija  gali turėti ne daugiau kaip 4   tarnybinius
lengvuosius automobilius, skirtus naudoti tarnybos reikmėms."
  1.3. Pakeisti 1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
  "1.4. Į šio nutarimo 1.1-1.3 papunkčiuose nurodytą tarnybinių
lengvųjų automobilių skaičių neįeina šio nutarimo 3  punkte
nurodyti lengvieji automobiliai ir įsigyti naudojant  Europos
Sąjungos ir kitą gaunamą finansinę paramą lengvieji automobiliai,
kurių naudojimo paskirtis negali būti keičiama atsižvelgiant  į
paramos teikimo sąlygas."
  1.4. Pakeisti 1.5 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti
taip:
  "1.5. Šio nutarimo 1.1-1.3 papunkčiai netaikomi:".
  1.5. Pakeisti 1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:
  "1.6. Lengvieji automobiliai įsigyjami, nuomojami  arba
nuomojami pagal veiklos nuomos sutartį, vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu."
  1.6. Pakeisti 1.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:
  "1.9. Šio nutarimo 1.8 papunktyje nurodyta  kompensacija
nemokama už laikotarpį, kurį šio nutarimo 1.8.1 ir  1.8.2
papunkčiuose nurodyti asmenys išvykę į tarnybinę  komandiruotę
tarnybiniu įstaigos transportu kartu su komisijos ar delegacijos
nariais arba jiems apmokamos tarnybinės komandiruotės  kelionės
kitomis ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras