Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: I-1613 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1996.12.11, Nr.: 119, Publ. Nr.: 2771; Valstybės Žinios, 2011.07.19, Nr.: 91, Publ. Nr.: 4314  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
   LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMAS
 
        1996 m. lapkričio 14 d. Nr. I-1613
               Vilnius
                
   Lietuvos Respublikos
   2011 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. XI-1537
   (nuo 2011 m. spalio 1 d.)
   (Žin., 2011, Nr. 91-4314, Nr. 109)
   redakcija

            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslai
  1.  Šis  įstatymas  nustato  visuomeninius   santykius,
atsirandančius naudojant branduolinę energiją elektros ir šilumos
energijai gaminti, taip pat kitiems taikiems tikslams. Įstatymas
nustato  branduolinės energetikos srities veiklos   teisinį
pagrindą, taip pat nustato valstybės ir savivaldybių institucijų
įgaliojimus vykdant branduolinės energetikos politikos formavimo
ir įgyvendinimo bei branduolinės energetikos srities  veiklos
valstybinio valdymo, reglamentavimo, priežiūros ir  kontrolės
funkcijas.
  2. Pagrindiniai šio įstatymo tikslai:
  1) nustatyti branduolinės energetikos sektoriuje veikiančių
subjektų teises, pareigas ir tarpusavio santykius;
  2)  nustatyti branduolinės energetikos srities  veiklos
valstybinio valdymo, reglamentavimo, priežiūros ir  kontrolės
teisinius pagrindus, valstybės ir savivaldybių  institucijų
funkcijas ir atsakomybę;
  3) sukurti teisines sąlygas visuomenės ir aplinkos  saugumu
bei darnaus energetikos sektoriaus vystymosi principais pagrįstam
branduolinės energijos naudojimui;
  4) užtikrinti, kad branduolinė energija būtų  naudojama
taikiems tikslams tenkinti, ir užkirsti kelią branduolinio ginklo
platinimui neleistinai disponuojant branduolinėmis medžiagomis;
  5)  užtikrinti  Lietuvos  Respublikos    tarptautinių
įsipareigojimų dėl saugaus branduolinės energijos  naudojimo
tinkamą vykdymą;
  6) sudaryti teisines prielaidas branduolinės  energetikos
Lietuvos  Respublikoje  plėtrai, užtikrinant   Nacionalinėje
energetikos strategijoje keliamus tikslus ir uždavinius;
  7) sukurti tinkamas sąlygas investicijoms į  branduolinės
energetikos infrastruktūrą.
  3.  Šis  įstatymas nustato veiklos su   branduolinėmis
medžiagomis, kitos branduolinės energetikos srities veiklos  su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir branduolinio kuro
ciklo medžiagų, įskaitant radioaktyviąsias atliekas,  tvarkomų ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras