Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

   LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMAS
 
        1996 m. lapkričio 14 d. Nr. I-1613
               Vilnius
                
            PIRMASIS SKIRSNIS
             BENDROJI DALIS

 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
 1.  Šis  įstatymas  reguliuoja  visuomeninius  santykius,
atsirandančius naudojant branduolinę energiją elektros ir šilumos
energijai gaminti. Jis sudaro fizinių ir juridinių asmenų veiklos
branduolinėje energetikoje juridinį pagrindą. Įstatymo tikslas -
užtikrinti branduolinę saugą, kai branduolinė energija naudojama
taikiems poreikiams tenkinti, ir užkirsti kelią branduolinės
ginkluotės  plėtrai  neleistinai disponuojant  branduolinėmis
medžiagomis  (įskaitant  branduolinį  kurą  ir  branduolines
atliekas). Šio įstatymo nuostatos atitinka Lietuvos Respublikos
įsipareigojimus pagal Branduolinės saugos konvenciją ir užtikrina
žmogaus bei aplinkos apsaugą nuo kenksmingo radiacijos poveikio.
 2. Šis įstatymas nustato:
 1) branduolinės energetikos valdymo pagrindus;
 2)  branduolinės saugos ir radiacinės apsaugos valstybinio
reguliavimo principus branduolinėje energetikoje;
 3)  licencijavimo  branduolinėje  energetikoje  pagrindines
sąlygas;
 4) ypatingas branduolinės energetikos objektų projektavimo ir
statybos sąlygas;
 5) branduolinės energetikos objektų eksploatavimo pagrindines
sąlygas;
 6) branduolinių medžiagų bei įrengimų eksporto ir importo
pagrindines sąlygas;
 7)  branduolinių  ir  radioaktyviųjų  medžiagų,  naudojamų
branduolinėje  energetikoje, transportavimo  ir  sandėliavimo
pagrindines sąlygas;
 8) branduolinės energetikos objektų fizinės saugos pagrindinius
reikalavimus;
 9)  branduolinių  ir  radiacinių avarijų  prevencijos  bei
likvidavimo tvarkos pagrindinius reikalavimus;
 10) atsakomybės branduolinėje energetikoje pagrindus;
 11) ekonomines ir finansines branduolinės energetikos veiklos
pagrindines sąlygas;
 12) darbo santykių ypatumus branduolinėje energetikoje.

 2 straipsnis. Pagrindinės įstatyme vartojamos sąvokos
 1. Atominė elektrinė - visuma įrengimų ir pastatų, skirtų
elektros arba elektros ir šilumos energijai gaminti naudojant
branduolinį kurą.
 2. Branduolinė avarija - grandininės branduolių dalijimosi
reakcijos aktyviojoje reaktoriaus zonoje kontrolės ir valdymo
sutrikimas; kritinės masės susidarymas ...