Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2016-07-13, 2016-20329

    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M.
  GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-943 "DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO
  TVARKOS APRAŠO BEI PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2016 m. liepos 13 d. Nr. V-930
               Vilnius
                
  1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2005  m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. V-943 "Dėl  Pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo
ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės  asmens
sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo"
ir išdėstau jį nauja redakcija (Pirminės ambulatorinės sveikatos
paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas ir Pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir  bazinių
kainų sąrašas nauja redakcija nedėstomi): 

    "LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
                
              ĮSAKYMAS
 DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
   ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO BEI PIRMINĖS
 AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR BAZINIŲ
           KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
                
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 9 straipsnio 6 dalimi bei
atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2005 m.
spalio 19 d. nutarimą Nr. 10/1:
  1. Tvirtinu pridedamus:
  1.1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos  priežiūros
paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą;
  1.2. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos  priežiūros
paslaugų ir bazinių kainų sąrašą.
  2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui  pagal
veiklos sritį."
  2.  Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą   Pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo
ir apmokėjimo tvarkos aprašą: 
  2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
              "I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS".
  2.2. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
  "1. Pirminė ...