Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-955 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 "Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2016 07 26.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2016.07.25, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2016-07-25, 2016-21008

    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.
 SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 "DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2016 m. liepos 20 d. Nr. V-955
               Vilnius

  Vadovaudamasis  Ligų,  vaistinių  preparatų ir medicinos
pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo
tvarkos  aprašo,  patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 "Dėl
Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo
į  kompensavimo  sąrašus  ir  jų  keitimo  tvarkos  aprašo
patvirtinimo",  67  punktu  ir atsižvelgdamas į Privalomojo
sveikatos draudimo tarybos 2016 m. birželio 7 d. nutarimą Nr.
DT-4/2:
  1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 49 "Dėl kompensuojamųjų
vaistų sąrašų patvirtinimo":
  1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
  "Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos  draudimo
įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi ir įvertinęs Valstybinės ligonių
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir  Privalomojo
sveikatos draudimo tarybos nuomones:" 
  1.2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Ligų  ir
kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą):
  1.2.1. Papildau I skyriaus "INFEKCINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS"
8 skirsnį "Žmogaus imunodeficito viruso sukelta liga (100  %)"
8.9 papunkčiu:
  "
+---+----+---------------------+------------+----------------------+
|8. |9. |Dolutegravirum    |B20-B24   |           |
+---+----+---------------------+------------+----------------------+
                                "
  1.2.2. Papildau VI skyriaus "NERVŲ SISTEMOS LIGOS" 2 skirsnį
"Išsėtinė sklerozė (100 %)" 2.8 papunkčiu:
  "
+---+----+---------------------+------------+----------------------+
|2. |8. |Peginterferonum beta |G35     |Skiriamas tik     |
|  |  |1-a         |      |monoterapijai.    |
+---+----+---------------------+------------+----------------------+
                                "
  
  2. N u s t a t a u, kad ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras