Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XII-2603 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2016.09.19, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2016-09-19, 2016-23709

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR
           ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS
                
        2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603
               Vilnius

  1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 
patvirtinimas
  Šiuo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimas patvirtina Lietuvos
Respublikos darbo kodeksą (toliau - Darbo kodeksas) (pridedama).
  
  2 straipsnis. Lietuvos Respublikos
         2017 m. birželio 6 d. įstatymo Nr. XIII-414
         (nuo 2017 m. birželio 15 d.)
         (TAR, 2017-06-14, 2017-10022)
         redakcija
         Įstatymo įsigaliojimas
  1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalį
ir Darbo kodekso 72 straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. liepos
1 d.
  2. Darbo kodekso 72 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018  m.
liepos 1 d.
  
  3 straipsnis. Darbo kodekso taikymas darbo santykiams
  Darbo santykiams, kurie buvo Darbo kodekso  įsigaliojimo
dieną, taikomos Darbo kodekso nuostatos, išskyrus šio įstatymo 6
straipsnio 6-11 dalyse nustatytus atvejus.
  
  4 straipsnis. Kitų įstatymų ir kitų teisės aktų galiojimas
  Kiti įstatymai ir kiti teisės aktai, galioję  Lietuvos
Respublikoje Darbo kodekso įsigaliojimo dieną, galioja tiek, kiek
neprieštarauja Darbo kodeksui, išskyrus atvejus, kai  Darbo
kodeksas pirmenybę suteikia kitų įstatymų normoms. 
  
  5 straipsnis. Įstatymų pripažinimas netekusiais galios
  Įsigaliojus šiam įstatymui, pripažįstami netekusiais galios:
  1)  Lietuvos  Respublikos darbo kodekso   patvirtinimo,
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr. IX-926 su  visais
pakeitimais ir papildymais;
  2) Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymas Nr. IX-2500 su
visais pakeitimais ir papildymais;
  3) Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo
įmones  įstatymas  Nr. XI-1379 su visais pakeitimais   ir
papildymais;
  4)  Lietuvos  Respublikos  garantijų   komandiruotiems
darbuotojams įstatymas Nr. X-199 su visais pakeitimais  ir
papildymais;
  5) Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už  išmokų,
susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas Nr.
I-1214 su visais pakeitimais ir papildymais. 
  
  6 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas ir taikymas
  1. Lietuvos Respublikos
    2017 m. birželio ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras