Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2016-09-19, 2016-23709

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR
           ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS
                
        2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603
               Vilnius

  1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 
patvirtinimas
  Šiuo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimas patvirtina Lietuvos
Respublikos darbo kodeksą (toliau - Darbo kodeksas) (pridedama).
  
  2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
  Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 6 straipsnio 1  dalį,
įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.
  
  3 straipsnis. Darbo kodekso taikymas darbo santykiams
  Darbo santykiams, kurie buvo Darbo kodekso  įsigaliojimo
dieną, taikomos Darbo kodekso nuostatos, išskyrus šio įstatymo 6
straipsnio 6-11 dalyse nustatytus atvejus.
  
  4 straipsnis. Kitų įstatymų ir kitų teisės aktų galiojimas
  Kiti įstatymai ir kiti teisės aktai, galioję  Lietuvos
Respublikoje Darbo kodekso įsigaliojimo dieną, galioja tiek, kiek
neprieštarauja Darbo kodeksui, išskyrus atvejus, kai  Darbo
kodeksas pirmenybę suteikia kitų įstatymų normoms. 
  
  5 straipsnis. Įstatymų pripažinimas netekusiais galios
  Įsigaliojus šiam įstatymui, pripažįstami netekusiais galios:
  1)  Lietuvos  Respublikos darbo kodekso   patvirtinimo,
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr. IX-926 su  visais
pakeitimais ir papildymais;
  2) Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymas Nr. IX-2500 su
visais pakeitimais ir papildymais;
  3) Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo
įmones  įstatymas  Nr. XI-1379 su visais pakeitimais   ir
papildymais;
  4)  Lietuvos  Respublikos  garantijų   komandiruotiems
darbuotojams įstatymas Nr. X-199 su visais pakeitimais  ir
papildymais;
  5) Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už  išmokų,
susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas Nr.
I-1214 su visais pakeitimais ir papildymais. 
  
  6 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas ir taikymas
  1.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos   įgaliotos
institucijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministras ir kitos šiame įstatyme nurodytos institucijos  iki
Darbo kodekso įsigaliojimo priima šiuo įstatymu patvirtinto Darbo
kodekso įgyvendinamuosius teisės aktus.
  2. Trumpalaikės sutartys, sudarytos iki Darbo  kodekso
įsigaliojimo ...