Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2016-09-19, 2016-23709

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR

            ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS

 

            2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603

            Vilnius

 

            1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimas

            Šiuo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimas patvirtina Lietuvos Respublikos darbo kodeksą (toliau - Darbo kodeksas) (pridedama).

 

            2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

            Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

            3 straipsnis. Darbo kodekso taikymas darbo santykiams

            Darbo santykiams, kurie buvo Darbo kodekso įsigaliojimo dieną, taikomos Darbo kodekso nuostatos, išskyrus šio įstatymo 6 straipsnio 6-11 dalyse nustatytus atvejus.

 

            4 straipsnis. Kitų įstatymų ir kitų teisės aktų galiojimas

            Kiti įstatymai ir kiti teisės aktai, galioję Lietuvos Respublikoje Darbo kodekso įsigaliojimo dieną, galioja tiek, kiek neprieštarauja Darbo kodeksui, išskyrus atvejus, kai Darbo kodeksas pirmenybę suteikia kitų įstatymų normoms.

 

            5 straipsnis. Įstatymų pripažinimas netekusiais galios

            Įsigaliojus šiam įstatymui, pripažįstami netekusiais galios:

            1) Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr. IX-926 su visais pakeitimais ir papildymais;

            2) Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymas Nr. IX-2500 su visais pakeitimais ir papildymais;

            3) Lietuvos ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras