Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XII-2603 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2016.09.19, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2016-09-19, 2016-23709

                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos 2016 m. 
                rugsėjo 14 d. įstatymu Nr. 
                XII-2603

           LIETUVOS RESPUBLIKOS
             DARBO KODEKSAS
                
               I DALIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
              I SKYRIUS
DARBO TEISĖS NORMOS IR JŲ REGLAMENTUOJAMI VISUOMENINIAI SANTYKIAI

  1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso paskirtis ir
         reglamentuojami visuomeniniai santykiai
  1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau -  Kodeksas)
reglamentuoja individualiuosius darbo santykius, kurie atsiranda
sudarius darbo sutartį šio kodekso nustatyta tvarka.
  2.  Šis kodeksas taip pat reglamentuoja  visuomeninius
santykius, kurie susiję su individualiaisiais darbo  santykiais
(santykiai iki darbo sutarties sudarymo ir po jos  nutraukimo,
kolektyviniai darbo santykiai, nagrinėjant ginčus tarp  darbo
santykių dalyvių atsirandantys santykiai, su įstatymo laikymusi
ir priežiūra susiję santykiai ir kiti).
  3. Šio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos  įstatymų
nustatytais atvejais šis kodeksas reglamentuoja ir kitų įstatymų
reglamentuojamus visuomeninius santykius, atsirandančius asmenims
įgyvendinant profesinę, tarnybinę, kūrybinę ar kitokią veiklą.
  4. Šio kodekso nuostatos suderintos su Europos  Sąjungos
teisės aktų, nurodytų šio kodekso priede, nuostatomis.
  
  2 straipsnis. Darbo santykių teisinio reglamentavimo 
         principai
  1. Darbo santykiai reglamentuojami vadovaujantis  teisinio
apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir visokeriopos  darbo
teisių gynybos, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo  sąlygų
sudarymo, darbo santykių stabilumo, laisvės pasirinkti  darbą,
teisingo apmokėjimo už darbą, darbo teisės subjektų  lygybės,
nepaisant jų lyties, lytinės orientacijos, rasės,  tautybės,
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, ketinimo  turėti
vaiką (vaikų), santuokinės ir šeiminės padėties,  amžiaus,
įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms  ir
asociacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis
savybėmis, asociacijų laisvės, laisvų kolektyvinių derybų  ir
teisės ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras