Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XII-2683 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 1, 2, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 24-1, 25, 27, 29, 30, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 32-1 straipsniu įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2016.10.28, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2016-10-28, 2016-25850

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO NR. I-301 1, 2,
  5, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 24-1, 25, 27, 29, 30, 31, 32
  STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 32-1
           STRAIPSNIU ĮSTATYMAS
                
        2016 m. spalio 18 d. Nr. XII-2683
               Vilnius

  1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas
  Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "1. Šis Įstatymas reglamentuoja saugomų teritorijų sistemą ir
su ja susijusius visuomeninius santykius, saugomų  teritorijų
nustatymo ir steigimo, ribų keitimo, statuso pakeitimo, apsaugos,
tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus, reglamentuoja veiklą
jose, taip pat nustato tarptautinės svarbos teritorijų, tarp jų
Europos ekologinio tinklo "Natura 2000" teritorijų, bei gamtinio
karkaso kūrimą ir veiklos juose reglamentavimą."
  
  2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
  1. Pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "6. Natūralios buveinės apsaugos būklė - natūralią buveinę ir
jos būdingas rūšis veikiančių poveikių visuma, galinti  turėti
ilgalaikę įtaką buveinės natūraliam paplitimui,  struktūrai,
funkcijoms ir jos būdingų rūšių išlikimui, atsižvelgiant  į
vertinimą, europinėje teritorijoje valstybių narių,  kurioms
taikoma Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, arba  Lietuvos
Respublikos teritorijoje, arba šios buveinės natūraliame areale."
  2. Pakeisti 2 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "8. Draustinis - saugoma teritorija, skirta moksliniu  ir
pažintiniu požiūriu vertingoms gamtos ir (ar) kultūros  paveldo
vietovėms, jose esančioms gamtos ir nekilnojamosioms  kultūros
vertybėms, kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei  išsaugoti.
Šioje teritorijoje esančių vertybių išsaugojimas  užtikrinamas
nenutraukiant joje ūkinės veiklos."
  3. Pakeisti 2 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "9. Ekologinės apsaugos prioriteto teritorija - teritorija,
kurioje palaikoma ekologinė kraštovaizdžio pusiausvyra, siekiama
išvengti neigiamo poveikio gamtos ir nekilnojamosioms  kultūros
vertybėms arba neigiamo antropogeninių objektų ir  veiklos
poveikio aplinkai."
  4. Pakeisti 2 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "18. Genetinis sklypas - saugomos teritorijos,  skirtos
genetiniams medynams ir kitų rūšių natūraliems  genetiniams
ištekliams ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras