Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XII-2704 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 22, 31, 35, 39, 51, 59, 67, 69 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2016 11 15.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2016.11.09, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2016-11-09, 2016-26485

LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881
  2, 7, 22, 31, 35, 39, 51, 59, 67, 69 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO
            PAKEITIMO ĮSTATYMAS
                
        2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2704
               Vilnius

  1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 
  1. Papildyti 2 straipsnį 3-1 dalimi:
  "3-1. Didelio naudingumo kogeneracija - kombinuotas šilumos
ir elektros energijos gamybos procesas, kai sutaupoma ne mažiau
kaip 10 procentų kuro (pirminės energijos), palyginti su atskira
palyginamąja šilumos ir elektros energijos gamyba, arba sutaupoma
kuro mažesnės negu 1 MW elektrinės galios kogeneracijos blokui."
  2. Papildyti 2 straipsnį 14-1 dalimi:
  "14-1.  Elektros energijos paklausos valdymo  paslaugos
teikėjas - asmuo, atsakingas už elektros energijos  vartotojų
grupės faktinės maksimalios leistinos naudoti galios atitiktį tų
vartotojų  ir  perdavimo sistemos ar  skirstomųjų   tinklų
operatoriaus nustatytai leistinų naudoti galių sumai."
  3. Pakeisti 2 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "16. Elektros energijos rinkos dalyvis (toliau -  rinkos
dalyvis) - asmuo, kuris verčiasi didmenine prekyba  elektros
energija Prekybos elektros energija taisyklėse  nustatytais
būdais. Rinkos dalyviais laikomi perdavimo sistemos operatorius,
skirstomųjų tinklų operatoriai, elektros energijos  gamintojai,
tiekėjai, teisės aktų nustatyta tvarka sudarę  balansavimo
energijos pirkimo-pardavimo sutartis su balansavimo  energijos
tiekėjais, balansavimo energijos tiekėjai, elektros  energijos
paklausos valdymo paslaugos teikėjai, taip pat asmenys, turintys
leidimą eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios  nėra
valstybės narės, ar importuoti elektros energiją iš  valstybių,
kurios nėra valstybės narės."
  
  2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas 
  1. Papildyti 7 straipsnį nauju 15 punktu: 
  "15) nustato didelio naudingumo kogeneracijos būdu pagamintos
elektros energijos ir elektros energijos priėmimo į perdavimo ir
(ar) skirstymo tinklus bei persiuntimo, užtikrinant  sistemos
darbo saugumą ir patikimumą, tvarką;".
  2. Buvusį 7 straipsnio 15 punktą laikyti 16 punktu. 
  
  3 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 
  Papildyti 22 straipsnį 7 dalimi:
  "7. Tinklų operatoriai, sudarydami sąlygas didelio naudingumo
kogeneracijos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras