Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1V-156 Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus rekvizitų patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2016.12.15, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2016-12-15, 2016-28939

  VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS
       PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO
              ĮSAKYMAS
                
   DĖL PRIVALOMOJO NURODYMO PAŠALINTI PAŽEIDIMUS REKVIZITŲ
             PATVIRTINIMO
                
        2016 m. gruodžio 13 d. Nr. 1V-156
               Vilnius

  Vadovaudamasi Valstybinės teritorijų planavimo ir  statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų,  patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9  d.
įsakymu Nr. 349 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų  patvirtinimo",
19.1 ir 19.15 papunkčiais, Lietuvos Respublikos  teritorijų
planavimo  ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo   2
straipsnio 2 dalimi, 11 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgdama  į
2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiančią Lietuvos  Respublikos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo
11 straipsnio naują redakciją:
  1.  Tvirtinu Privalomojo nurodymo pašalinti  pažeidimus
rekvizitus (pridedama).
  2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 2 d. 

Viršininkė                   Laura Nalivaikienė

            _________________

                  Rekvizitai patvirtinti 
                  Valstybinės teritorijų 
                  planavimo ir statybos 
                  inspekcijos prie Aplinkos 
                  ministerijos viršininko 2016 
                  m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.
                  1V-156

   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 
   inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 
   viršininko
   2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1V-96
   (nuo 2018 m. rugpjūčio 13 d.)
   (TAR, 2018-08-09, 2018-12963) redakcija

   VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
          PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

      PRIVALOMASIS NURODYMAS PAŠALINTI PAŽEIDIMUS
                
   20 ___ m. _________________ d. Nr. __________________
         (Data)          (reg. numeris)

Duomenys apie asmenį, kuriam įteikiamas privalomasis nurodymas

Statytojas ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras