Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 27 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 03 30.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.01.16, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-01-16, 2017-00925
                
        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. KOVO 17 D. NUTARIMO
  NR. 285 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS ORGANIZAVIMO
        TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

          2017 m. sausio 11 d. Nr. 27
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17
d. nutarimą Nr. 285 "Dėl Lietuvos Respublikos oro  erdvės
organizavimo taisyklių patvirtinimo":
  1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:
  "Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos aviacijos  įstatymo
(toliau - Aviacijos įstatymas) 14 straipsnio 1 dalimi  ir
atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 23 d. Europos  Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 2150/2005, nustatantį lankstaus oro  erdvės
naudojimo bendrąsias taisykles (OL 2005 L 342, p. 20) (toliau -
Reglamentas (EB) Nr. 2150/2005), 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 923/2012, kuriuo  nustatomos
bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl  oro
navigacijos  paslaugų ir procedūrų ir iš dalies  keičiami
Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB)
Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB)  Nr.
1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (OL 2012 L 281, p. 1), 2015  m.
lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1998,
kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo
standartų įgyvendinimo priemonės (OL 2015 L 299, p. 1) (toliau -
Reglamentas 2015/1998), ir 2014 m. balandžio 29 d.  Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 452/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su  orlaivių
naudojimu skrydžiams, vykdomiems trečiųjų šalių vežėjų,  susiję
techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2014 L
133, p. 12) (toliau - Reglamentas (ES) Nr. 452/2014),  Lietuvos
Respublikos Vyriausybė nutaria:".
  1.2.  Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas  Lietuvos
Respublikos oro erdvės organizavimo taisykles:
  1.2.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
  "3. Orlaiviai, skrendantys valdomąja oro erdve, gali kirsti
Lietuvos Respublikos valstybės sieną oro erdvėje oro  eismo
paslaugų ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras