Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XIII-192 Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 05 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.01.24, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-01-24, 2017-01325
                
  LIETUVOS RESPUBLIKOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS
         ĮSTATYMO NR. VIII-935 PAKEITIMO
              ĮSTATYMAS
                
        2017 m. sausio 12 d. Nr. XIII-192
               Vilnius
                
  1 straipsnis. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio 
         verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 nauja 
         redakcija
  Pakeisti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtros įstatymą Nr. VIII-935 ir jį išdėstyti taip:
  
  "LIETUVOS RESPUBLIKOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS
              ĮSTATYMAS
                
              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
  1. Šis įstatymas nustato smulkiojo ir vidutinio  verslo
subjektų sampratą, smulkiojo ir vidutinio verslo  subjektams
taikomas  valstybės paramos formas, Lietuvos smulkiojo  ir
vidutinio verslo tarybos statusą ir funkcijas.
  2. Šiuo įstatymu sudaromos prielaidos smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtrai ir verslumo skatinimui.
  3. Šio įstatymo nuostatos, reguliuojančios smulkiojo  ir
vidutinio verslo subjektų statusą, taikomos tiek, kiek  jos
neprieštarauja  Europos  Sąjungos  teisės  aktų,   kuriais
vadovaujantis teikiama valstybės pagalba ir nereikšminga  (de
minimis) pagalba smulkiojo ir vidutinio verslo  subjektams,
nuostatoms.
  4. Šis įstatymas suderintas su Europos Sąjungos teisės aktu,
nurodytu šio įstatymo priede.
  
  2 straipsnis. Įstatymo sąvokos
  1. Administracinės paslaugos smulkiajam ir vidutiniam verslui
- informavimo, konsultavimo smulkiojo ir vidutinio  verslo
pradžios, plėtros, tarptautiškumo ir kitais verslui  aktualiais
klausimais paslaugų teikimas, verslo aplinkos ir užsienio rinkų
analizė, tyrimai bei ūkio ministro patvirtintų smulkiojo  ir
vidutinio  verslo  skatinimo  priemonių  vykdymas    arba
administravimas, įgyvendinant smulkiojo ir vidutinio  verslo
politiką.
  2. Ekonominė veikla - savo rizika plėtojama reguliari asmens
veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju - pajamų,
apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą,  darbų
atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.
  3. Finansinės ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras