Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-78 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 "Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 02 15.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.02.14, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-02-14, 2017-02536

    LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
  DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO
 NR. ISAK-556 "DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO
    PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2017 m. vasario 13 d. Nr. V-78
               Vilnius
                
  1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir  mokslo
ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. ISAK-556  "Dėl
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas  tvarkos
aprašo patvirtinimo":
  1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
  "Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  56
straipsnio 13 punktu,"
  1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą  Nuosekliojo
mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašą:
  1.2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
              "I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS".
  1.2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
  "2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos  Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme."
  1.2.3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
              "II SKYRIUS
    PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS".
  1.2.4. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
  "4. Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai,
priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.  Tėvų
(globėjų) prašymu, vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis  pagal
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir  mokslo
ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 "Dėl  Vaiko
brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio  ugdymo
programas įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", gali  būti
priimamas vienais metais anksčiau.
  Vaikas vieno iš tėvų (globėjų) prašymu gali būti  priimamas
mokytis pagal pradinio ugdymo programos dalį, skirtą  antrajai
klasei, jeigu mokykla, patikrinusi vaiko pasiekimus, nustato jų
atitiktį pirmosios klasės mokiniui mokykloje numatytiems mokymosi
pasiekimams."
  1.2.5. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
  "10. Iš užsienio atvykęs asmuo, asmuo, Lietuvoje  baigęs
užsienio valstybės ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras