Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-285 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 409 "Dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 03 17.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.03.16, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-03-16, 2017-04374
                
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M.
 LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO NR. 409 "DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ
  VAISTŲ BEI VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IMPORTO IR EKSPORTO KONTROLĖS
           UŽTIKRINIMO" PAKEITIMO
                
         2017 m. kovo 13 d. Nr. V-285
               Vilnius
  
  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos
ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 409 "Dėl narkotinių ir
psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto
kontrolės užtikrinimo":
  1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
  "Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  narkotinių   ir
psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 14 straipsnio  3
dalimi, vykdydamas 1961 metų Jungtinių Tautų  Organizacijos
Bendrosios narkotinių medžiagų ir 1971 metų Jungtinių  Tautų
Organizacijos Psichotropinių medžiagų konvencijų reikalavimus ir
įgyvendindamas 2005 m. birželio 27 d. Europos Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis,  kurios
galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui  ar
kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui  ir
baudimui (OL 2005 L 200, p. 1), su paskutiniais  pakeitimais,
padarytais 2016 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 2016/2134 (OL 2016 L 338, p. 1) (toliau  -
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005), bei užtikrindamas narkotinių ir
psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto
kontrolę:".
  2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
  "1. Įgalioju Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą  prie
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  išduoti
narkotinių ir psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų importo
/ eksporto leidimus ir leidimus eksportuoti medžiagas, nurodytas
Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 IIIa priede."
  3. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
  "2.  Tvirtinu Narkotinių ir psichotropinių vaistų  bei
vaistinių medžiagų importo / eksporto leidimų ir  leidimų
eksportuoti medžiagas, nurodytas Reglamento (EB) Nr.  1236/2005
IIIa priede, išdavimo tvarkos aprašą (pridedama)."
  4. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
  "3.1. kiekvienu ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras