Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2017-03-16, 2017-04374

 

            LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

            ĮSAKYMAS

 

            DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M.

            LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO NR. 409 "DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ

            VAISTŲ BEI VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IMPORTO IR EKSPORTO KONTROLĖS

            UŽTIKRINIMO" PAKEITIMO

 

            2017 m. kovo 13 d. Nr. V-285

            Vilnius

 

            P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 409 "Dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo":

            1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

            "Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, vykdydamas 1961 metų Jungtinių Tautų Organizacijos Bendrosios narkotinių medžiagų ir 1971 metų Jungtinių Tautų Organizacijos Psichotropinių medžiagų konvencijų reikalavimus ir įgyvendindamas 2005 m. birželio 27 d. Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (OL 2005 L 200, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/2134 (OL 2016 L 338, p. 1) (toliau - Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005), bei užtikrindamas narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolę:".

            2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

            "1. Įgalioju Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras