Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2017-03-17, 2017-04527

      LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
       ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

         2017 m. kovo 17 d. Nr. 3D-186
               Vilnius
                
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26
straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos žemės  ūkio
ministerijos  nuostatų,  patvirtintų  Lietuvos   Respublikos
Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 "Dėl Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo", 15.8
papunkčiu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20
d. nutarimo Nr. 1517 "Dėl įstaigų prie ministerijų"  1.14.2
papunkčiu ir 2 punktu:
  1. Tvirtinu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės  ūkio
ministerijos administracijos struktūrą (pridedama).
  2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos  žemės
ūkio ministro 2015 m. vasario 4 d. įsakymą Nr. 3D-63  "Dėl
Nacionalinės  žemės tarnybos prie Žemės ūkio  ministerijos
administracijos struktūros patvirtinimo".
  3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 16
d. 

Žemės ūkio ministras              Bronius Markauskas

            _________________

                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
                ministro 2017 m. kovo 17 d. 
                įsakymu Nr. 3D-186

  NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
          ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA
                
  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio  ministerijos
administracijos struktūrą sudaro:
  1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktorius.
  2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus pavaduotojas.
  3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus pavaduotojas.
  4. Vidaus audito skyrius.
  5. Bendrųjų reikalų departamentas: 
  5.1. Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius;
  5.2. Turto valdymo skyrius;
  5.3. Informacinių technologijų skyrius.
  6. Finansų ir strateginio planavimo skyrius.
  7. Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamentas ...