Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XIII-329 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1, 80, 423-2, 423-3 ir 423-7 straipsnių pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 07 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.05.04, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-05-04, 2017-07552

 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 1, 80, 423-2,
        423-3 IR 423-7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
              ĮSTATYMAS
                
        2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-329
               Vilnius
  
  1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas
  Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "1.  Šis  Kodeksas nustato civilinių, darbo,   šeimos,
intelektinės   nuosavybės,   konkurencijos,     bankroto,
restruktūrizavimo,  viešųjų  pirkimų  (įskaitant   pirkimus,
atliekamus vandentvarkos, energetikos, transporto ar  pašto
paslaugų srities perkančiųjų subjektų) bylų ir kitų bylų  dėl
privatinių teisinių santykių bei ypatingosios teisenos  bylų
nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo bei vykdymo, prašymų  dėl
užsienio teismų sprendimų ir arbitražų sprendimų pripažinimo ir
vykdymo Lietuvos Respublikoje tvarką, taip pat skundų  dėl
Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo sprendimų
nagrinėjimo tvarką. Darbo, šeimos, intelektinės  nuosavybės,
konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų  pirkimų
bylos,  bylos dėl turto paėmimo visuomenės poreikiams  ir
ypatingosios teisenos bylos nagrinėjamos pagal šio  Kodekso
taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti  Lietuvos
Respublikos įstatymai."
  
  2 straipsnis. 80 straipsnio pakeitimas
  Pakeisti 80 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "1.  Už kiekvieną ieškinį (pradinį ar   priešieškinį),
pareiškimą  dėl  ikisutartinių santykių, trečiojo   asmens,
pareiškusio savarankišką reikalavimą dėl ginčo dalyko, pareiškimą
jau pradėtoje byloje, pareiškimą ypatingosios teisenos  bylose
mokamas tokio dydžio žyminis mokestis:
  1) turtiniuose ginčuose - nuo ieškinio sumos: iki trisdešimt
tūkstančių eurų - 3 procentai, bet ne mažiau kaip dvidešimt eurų;
nuo didesnės kaip trisdešimt tūkstančių eurų sumos iki  vieno
šimto tūkstančių eurų - devyni šimtai eurų plius 2 procentai nuo
ieškinio sumos, viršijančios trisdešimt tūkstančių eurų;  nuo
didesnės kaip vieno šimto tūkstančių eurų sumos - du tūkstančiai
trys  šimtai eurų plius 1 procentas nuo ieškinio  sumos,
viršijančios vieną šimtą tūkstančių eurų. Bendras  žyminio
mokesčio dydis turtiniuose ginčuose negali viršyti  penkiolikos
tūkstančių eurų;
  2) ginčuose dėl sutarčių ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2017 Teisinės informacijos centras