Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2017-05-04, 2017-07552

 

            LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 1, 80, 423-2,

            423-3 IR 423-7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

            ĮSTATYMAS

 

            2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-329

            Vilnius

 

            1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

            Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

            "1. Šis Kodeksas nustato civilinių, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų (įskaitant pirkimus, atliekamus vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų) bylų ir kitų bylų dėl privatinių teisinių santykių bei ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo bei vykdymo, prašymų dėl užsienio teismų sprendimų ir arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje tvarką, taip pat skundų dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo sprendimų nagrinėjimo tvarką. Darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų bylos, bylos dėl turto paėmimo visuomenės poreikiams ir ypatingosios teisenos bylos nagrinėjamos pagal šio Kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai."

 

            2 straipsnis. 80 straipsnio pakeitimas

            Pakeisti 80 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

            "1. Už kiekvieną ieškinį (pradinį ar priešieškinį), pareiškimą dėl ikisutartinių santykių, trečiojo asmens, pareiškusio savarankišką reikalavimą dėl ginčo dalyko, pareiškimą jau pradėtoje byloje, pareiškimą ypatingosios teisenos bylose mokamas tokio dydžio žyminis mokestis:

            1) turtiniuose ginčuose - nuo ieškinio sumos: iki trisdešimt tūkstančių eurų - 3 procentai, bet ne mažiau kaip dvidešimt eurų; nuo ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras