Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2017-05-12, 2017-08092

           LIETUVOS DARBO BIRŽOS
  PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
              ĮSAKYMAS
                
  DĖL LIETUVOS DARBO BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-598
 "DĖL PLUNGĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR
TELŠIŲ TERITORINĖS DARBO BIRŽOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2017 m. gegužės 11 d. Nr. V-278
               Vilnius
                
  Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos biudžetinių  įstaigų
įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos darbo  biržos
prie  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir  darbo
ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A1-306 "Dėl Lietuvos
darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos
nuostatų patvirtinimo", 15.6 papunkčiu ir Lietuvos darbo biržos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Lietuvos
darbo birža) direktoriaus 2017 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-
248  "Dėl tipinės teritorinių darbo biržų  administracijos
struktūros patvirtinimo":
  1. Pakeičiu Telšių teritorinės darbo biržos  nuostatus,
patvirtintus Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2013 m. spalio 29
d. įsakymo Nr. V-598 "Dėl Plungės teritorinės darbo  biržos
pavadinimo pakeitimo ir Telšių teritorinės darbo biržos nuostatų
patvirtinimo" 2 punktu, ir išdėstau juos nauja  redakcija
(pridedama).
  2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017  m.
rugsėjo 18 d. 
  3. Pavedu Teisės skyriui teisės aktų nustatyta  tvarka
organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre  ir
Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje. 

Direktorė                     Ligita Valalytė

            _________________

                PATVIRTINTA
                Lietuvos darbo biržos prie 
                Socialinės apsaugos ir darbo 
                ministerijos direktoriaus 2013 m.
                spalio 29 d. įsakymu Nr. V-598
                (Lietuvos darbo biržos prie 
                Socialinės apsaugos ir darbo 
                ministerijos ...