Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2017-05-12, 2017-08092

 

            LIETUVOS DARBO BIRŽOS

            PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

            ĮSAKYMAS

 

            DĖL LIETUVOS DARBO BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-598

            "DĖL PLUNGĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR TELŠIŲ TERITORINĖS DARBO BIRŽOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

            2017 m. gegužės 11 d. Nr. V-278

            Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A1-306 "Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo", 15.6 papunkčiu ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Lietuvos darbo birža) direktoriaus 2017 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V- 248 "Dėl tipinės teritorinių darbo biržų administracijos struktūros patvirtinimo":

            1. Pakeičiu Telšių teritorinės darbo biržos nuostatus, patvirtintus Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2013 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-598 "Dėl Plungės teritorinės darbo biržos pavadinimo pakeitimo ir Telšių teritorinės darbo biržos nuostatų patvirtinimo" 2 punktu, ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

            2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 18 d.

            3. Pavedu Teisės skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje.

 

Direktorė Ligita Valalytė

 

            _________________

 

            PATVIRTINTA ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras