Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VIII-275 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1997.07.04, Nr.: 64, Publ. Nr.: 1502; Valstybės Žinios, 2008.01.24, Nr.: 10, Publ. Nr.: 335; Teisės aktų registras, 2017.07.12, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
    PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS
              ĮSTATYMAS
  
        1997 m. birželio 19 d. Nr. VIII-275
               Vilnius

   Lietuvos Respublikos
   2017 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XIII-568
   (nuo 2017 m. liepos 13 d.)
   (nuo 2019 m. sausio 1 d. - 25 straipsnio 1 dalis
   (TAR, 2017-07-12, 2017-12068) redakcija

            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
  1. Šio įstatymo paskirtis - nustatyti pinigų plovimo ir (ar)
teroristų finansavimo prevencijos priemones bei  institucijas,
atsakingas už pinigų plovimo ir (ar) teroristų  finansavimo
prevencijos priemonių įgyvendinimą.
  2. Šis įstatymas skirtas Europos Sąjungos teisės  aktų,
nurodytų šio įstatymo priede, taikymui užtikrinti.
  
  2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  1. Artimas pagalbininkas:
  1) fizinis asmuo, kuris su šio straipsnio 18 dalyje nurodytas
pareigas einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties  juridinio
asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios  organizacijos
dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius; 
  2) fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar
juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar
veikiančios de facto siekiant turtinės ar kitokios  asmeninės
naudos šio straipsnio 18 dalyje nurodytas pareigas einančiam ar
ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.
  2. Artimieji šeimos nariai - sutuoktinis, asmuo, su  kuriuo
registruota partnerystė (toliau - sugyventinis), tėvai, broliai,
seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.
  3.  Dalykiniai  santykiai - verslo, profesiniai   arba
komerciniai kliento ir finansų įstaigų ar kitų  įpareigotųjų
subjektų santykiai, susiję su jų profesine veikla, kuriuos ryšių
užmezgimo momentu buvo numatyta tęsti tam tikrą laikotarpį.
  4. Europos priežiūros institucijos - Europos bankininkystės
institucija, įsteigta 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo  įsteigiama
Europos  priežiūros  institucija  (Europos   bankininkystės
institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir
panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL 2010 L 331, p.
12), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras