Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMAS
 
      1997 m. birželio 19 d. Nr. VIII-275
             Vilnius
 
          PIRMASIS SKIRSNIS
          
         BENDROSIOS NUOSTATOS

  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
  Šio įstatymo paskirtis - nustatyti pinigų plovimo prevencijos
priemones  bei valstybės institucijas, atsakingas už pinigų
plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą.

  2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  1. Pinigų plovimas - veika, kuria siekiama įteisinti arba
nuslėpti nusikalstamu būdu įgytų pinigų kilmę.
  2. Pinigų plovimo prevencija - šiame įstatyme numatytų
priemonių, užkertančių kelią pinigų plovimui, įgyvendinimas.
  3. Pinigai - grynieji pinigai, čekiai, vekseliai, kelionių
čekiai, kiti pinigus pakeičiantys mokėjimo dokumentai.
  4. Kredito įstaigos - bankai, kredito unijos ir kitos
įstaigos, veikiančios pagal Lietuvos banko išduotą licenciją.
  5.  Finansinės  įstaigos - draudimo įmonės ir draudimo
brokeriai,  investiciniai fondai, investicinių fondų valdymo
įmonės ir depozitoriumai, finansų maklerių įmonės, investicijų
valdymo bei konsultavimo įmonės. Lombardo ir pašto veikla šiame
įstatyme prilyginama finansinės įstaigos veiklai.
  6.  Klientas - juridinis ar fizinis asmuo, atliekantis
operacijas pinigais su kredito ar finansine įstaiga ar kitu
juridiniu asmeniu arba įmone, neturinčia juridinio asmens teisių.
  7. Operacijos pinigais - pinigų padėjimas ar priėmimas,
paėmimas ar išdavimas, keitimas finansinėse ir kredito įstaigose,
taip pat pinigų mokėjimas ar gavimas civilinių sandorių ar kitu
pagrindu.
 
          ANTRASIS SKIRSNIS
          
 VALSTYBĖS INSTITUCIJOS, ATSAKINGOS UŽ PINIGŲ PLOVIMO
      PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ

  3 straipsnis. Valstybės institucijos, atsakingos už pinigų
          plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, mokesčių policija, Lietuvos
bankas  ir Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos yra valstybės institucijos, kurios pagal
kompetenciją atsakingos už šiame įstatyme numatytų pinigų plovimo
prevencijos priemonių įgyvendinimą.

  4  straipsnis.  Metodinių  rekomendacijų  pinigų plovimo
           prevencijos klausimais priėmimas
  Lietuvos bankas ...