Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 409 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 07 18.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.06.07, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-06-07, 2017-09650
                
        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D.
 NUTARIMO NR. 728 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO
        REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

         2017 m. gegužės 31 d. Nr. 409
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1.  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994  m.
rugpjūčio 11 d. nutarimą Nr. 728 "Dėl Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" ir jį išdėstyti nauja
redakcija:
                
        "LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
   DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO
             PATVIRTINIMO
                
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo  36
straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą
(pridedama)."
  2. Nustatyti, kad teisės aktų projektai, pateikti  Lietuvos
Respublikos Vyriausybei iki šio nutarimo įsigaliojimo, vertinami
ir įtraukiami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės  posėdžio
darbotvarkę Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo  reglamento,
galiojusio iki 2017 m. liepos 17 d., nustatyta tvarka.
  3. Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. liepos 18 dieną.

Ministras Pirmininkas             Saulius Skvernelis

Vidaus reikalų ministras             Eimutis Misiūnas

            _________________

                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu 
                Nr. 728
                (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                2017 m. gegužės 31 d. nutarimo 
                Nr. 409 
                redakcija)

    LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTAS

              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas (toliau
- Reglamentas) nustato Lietuvos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras