Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XIII-414 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 06 15.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.06.14, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-06-14, 2017-10022

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR
 ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 2 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
              ĮSTATYMAS
                
        2017 m. birželio 6 d. Nr. XIII-414
               Vilnius

  1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
  Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
  "2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
  1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalį
ir Darbo kodekso 72 straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. liepos
1 d.
  2. Darbo kodekso 72 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018  m.
liepos 1 d."
  
  2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas
  1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "1.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos  įgaliotos
institucijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministras ir kitos šiame įstatyme nurodytos institucijos  iki
Darbo kodekso įsigaliojimo priima šiuo įstatymu patvirtinto Darbo
kodekso įgyvendinamuosius teisės aktus, išskyrus Darbo kodekso 72
straipsnio 2 dalyje nurodytus įgyvendinamuosius teisės  aktus,
kuriuos  Lietuvos  Respublikos Vyriausybė ar jos   galiota
institucija priima iki 2018 m. sausio 1 d."
  2. Pakeisti 6 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "8. Nuo Darbo kodekso įsigaliojimo kasmetinės  atostogos
(įskaitant pailgintas ir papildomas atostogas), į kurias  teisė
įgyta iki Darbo kodekso įsigaliojimo, suteikiamos darbo dienomis,
už kiekvienas septynias kalendorines dienas atostogų suteikiant
penkias darbo dienas kasmetinių atostogų (jeigu dirbama penkias
dienas per savaitę) arba šešias darbo dienas už  kiekvienas
septynias kalendorines dienas (jeigu dirbama šešias dienas  per
savaitę). Perskaičiuojant nepanaudotas kasmetines atostogas  iš
kalendorinių dienų į darbo dienas, perskaičiavus nustatyta  ne
visa atostogų diena skaičiuojama kaip visa atostogų  diena.
Darbuotojai, iki Darbo kodekso įsigaliojimo turintys nepanaudotų
kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus,  turi
teisę jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d." 
  3. Pakeisti 6 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "10.  Darbdaviai, kurių vidutinis darbdavio  darbuotojų
skaičius Darbo kodekso įsigaliojimo dieną yra dvidešimt  ir
daugiau, išskyrus Darbo kodekso 169 straipsnio 3 dalyje nurodytą
atvejį, per šešis mėnesius ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras