Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-116 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 09 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.06.27, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-06-27, 2017-10839

     LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2004 M.
BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-78 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO
 REIKALŲ MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2017 m. birželio 9 d. Nr. V-116
               Vilnius

  Pakeičiu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos
darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos  užsienio
reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-78  "Dėl
Lietuvos  Respublikos užsienio reikalų ministerijos   darbo
reglamento patvirtinimo":
  1. Pakeičiu 130 punktą ir jį išdėstau taip:
  "130.  Ministerijos ir atstovybių siunčiami ir  vidaus
dokumentai, išskyrus nurodytus 132 punkte, rengiami, vizuojami,
pasirašomi ir registruojami dokumentų valdymo  informacinėje
sistemoje. 
  Ministerijos vidaus dokumentai, išskyrus nurodytus  132
punkte, taip pat ministerijos ir atstovybių bei  atstovybių
tarpusavio susirašinėjimo dokumentai, kurie nėra  siunčiami
kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims ir yra trumpai saugomi
(kurių einamųjų metų dokumentacijos plane nustatytas  saugojimo
terminas yra nuo 1 iki 25 metų įskaitytinai),  pasirašomi
elektroniniu parašu, kuris nėra kvalifikuotas  elektroninis
parašas, ir perduodami ministerijos administracijos padaliniams
ir/ar atstovybėms dokumentų valdymo informacinėje sistemoje.  
  Siunčiami ministerijos ir atstovybių dokumentai, nenurodyti
šio punkto antrojoje pastraipoje, ministerijos ir  atstovybių
vardu  sudaromos sutartys, ministro įsakymai,  ministerijos
kanclerio potvarkiai, atstovybių vadovų įsakymai,  ministerijos
vidaus dokumentai (įskaitant tarnybinius pranešimus), susiję su
lėšų pervedimu, apmokėjimu, išlaidų kompensavimu ir  permokų
grąžinimu, pasirašomi tik kvalifikuotu elektroniniu parašu arba
elektroniniu parašu, kuris nėra kvalifikuotas  elektroninis
parašas, ir rašytiniu parašu."
  2. Pakeičiu 131 punktą ir jį išdėstau taip:
  "131.  Teikdamas dokumentą pasirašyti raštu,  dokumento
rengėjas kartu prideda informaciją apie dokumentą  dokumentų
valdymo informacinėje sistemoje vizavusius asmenis.  Dokumento
rengėjas yra atsakingas už tai, kad pasirašyti ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras