Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2017-06-27, 2017-10839

 

            LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO

            ĮSAKYMAS

 

            DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-78 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO

            REIKALŲ MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

            2017 m. birželio 9 d. Nr. V-116

            Vilnius

 

            Pakeičiu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-78 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo":

            1. Pakeičiu 130 punktą ir jį išdėstau taip:

            "130. Ministerijos ir atstovybių siunčiami ir vidaus dokumentai, išskyrus nurodytus 132 punkte, rengiami, vizuojami, pasirašomi ir registruojami dokumentų valdymo informacinėje sistemoje.

            Ministerijos vidaus dokumentai, išskyrus nurodytus 132 punkte, taip pat ministerijos ir atstovybių bei atstovybių tarpusavio susirašinėjimo dokumentai, kurie nėra siunčiami kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims ir yra trumpai saugomi (kurių einamųjų metų dokumentacijos plane nustatytas saugojimo terminas yra nuo 1 iki 25 metų įskaitytinai), pasirašomi elektroniniu parašu, kuris nėra kvalifikuotas elektroninis parašas, ir perduodami ministerijos administracijos padaliniams ir/ar atstovybėms dokumentų valdymo informacinėje sistemoje.

            Siunčiami ministerijos ir atstovybių dokumentai, nenurodyti šio punkto antrojoje pastraipoje, ministerijos ir atstovybių vardu sudaromos sutartys, ministro įsakymai, ministerijos kanclerio potvarkiai, atstovybių vadovų įsakymai, ministerijos vidaus dokumentai (įskaitant tarnybinius pranešimus), susiję su lėšų pervedimu, apmokėjimu, išlaidų kompensavimu ir permokų grąžinimu ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras