Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XIII-498 Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 11 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.06.27, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-06-27, 2017-10841

  LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS
ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) ĮSTATYMO NR. I-2455 PAKEITIMO ĮSTATYMAS
                
        2017 m. birželio 22 d. Nr. XIII-498
               Vilnius
                
  1 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybės paramos 
         daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 
         įstatymo Nr. I-2455 nauja redakcija
  Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams
namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą Nr. I-2455 ir  jį
išdėstyti taip:
                
           "LIETUVOS RESPUBLIKOS
       VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS
          ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)
              ĮSTATYMAS
                
            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
  Šis įstatymas nustato valstybės paramos daugiabučiams namams
atnaujinti (modernizuoti) teikimo sąlygas, būdus ir  tvarką,
lengvatinių  kreditų  daugiabučiams  namams    atnaujinti
(modernizuoti) teikimą.
  
  2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  1. Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) (toliau -
atnaujinimas)  -  statybos darbai, kuriais atkuriamos   ar
pagerinamos daugiabučio namo ir (ar) jo inžinerinių  sistemų
fizinės ir energinės savybės ir (ar) kuriais užtikrinamas  iš
atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimas.
  2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų
planas  (toliau - investicijų planas) - daugiabučio  namo
atnaujinimo  projekto dalis, kurioje pagal namo  energinio
naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo
duomenis  ir  reikalavimus pagrindžiamos namo   atnaujinimo
priemonės, nustatant jų energinį ir ekonominį  efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų  patalpų
savininkams, taip pat nustatomos pagrindinės techninės užduoties
sąlygos kitoms atnaujinimo projekto dalims parengti.
  3. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)  projekto
administratorius (toliau - projekto administratorius) - bendrojo
naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų
sprendimu pagal pavedimo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras