Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2017-06-27, 2017-10841

 

            LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) ĮSTATYMO NR. I-2455 PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

            2017 m. birželio 22 d. Nr. XIII-498

            Vilnius

 

            1 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybės paramos

            daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)

            įstatymo Nr. I-2455 nauja redakcija

            Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą Nr. I-2455 ir jį išdėstyti taip:

 

            "LIETUVOS RESPUBLIKOS

            VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS

            ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)

            ĮSTATYMAS

 

            PIRMASIS SKIRSNIS

            BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

            Šis įstatymas nustato valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sąlygas, būdus ir tvarką, lengvatinių kreditų daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimą.

 

            2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

            1. Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) (toliau - atnaujinimas) - statybos darbai, kuriais atkuriamos ar pagerinamos daugiabučio namo ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimas.

            2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras