Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2017-06-28, 2017-10913

  LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO IR KRIMINALINĖS
  ŽVALGYBOS DALYVIŲ, TEISINGUMO IR TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ
PAREIGŪNŲ APSAUGOS NUO NUSIKALSTAMO POVEIKIO ĮSTATYMO NR. I-1202
  2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KETVIRTOJO SKIRSNIO PRIPAŽINIMO
          NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS
                
        2017 m. birželio 22 d. Nr. XIII-492
               Vilnius

  1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
  Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
  "2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  1. Laisvės atėmimo vietos - arešto, terminuoto  laisvės
atėmimo, laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes ir  kardomąją
priemonę - suėmimą vykdančios įstaigos.
  2. Policijos kriminalinės žvalgybos subjektai -  Policijos
departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  vidaus   reikalų
ministerijos,  Lietuvos  kriminalinės policijos  biuro   ir
teritorinių policijos įstaigų kriminalinę žvalgybą  vykdantys
padaliniai.
  3. Saugomas asmuo - asmuo, kuriam taikomos šiame  įstatyme
numatytos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės."
  
  2 straipsnis. Ketvirtojo skirsnio pripažinimas netekusiu
         galios
  Pripažinti netekusiu galios ketvirtąjį skirsnį. 
  
  3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 
  Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.
  
  Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentė             Dalia Grybauskaitė

            _________________