Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2017-06-28, 2017-10913

 

            LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO IR KRIMINALINĖS

            ŽVALGYBOS DALYVIŲ, TEISINGUMO IR TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ PAREIGŪNŲ APSAUGOS NUO NUSIKALSTAMO POVEIKIO ĮSTATYMO NR. I-1202

            2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KETVIRTOJO SKIRSNIO PRIPAŽINIMO

            NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

 

            2017 m. birželio 22 d. Nr. XIII-492

            Vilnius

 

            1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

            Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

            "2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

            1. Laisvės atėmimo vietos - arešto, terminuoto laisvės atėmimo, laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes ir kardomąją priemonę - suėmimą vykdančios įstaigos.

            2. Policijos kriminalinės žvalgybos subjektai - Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir teritorinių policijos įstaigų kriminalinę žvalgybą vykdantys padaliniai.

            3. Saugomas asmuo - asmuo, kuriam taikomos šiame įstatyme numatytos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės."

 

            2 straipsnis. Ketvirtojo skirsnio pripažinimas netekusiu

            galios

            Pripažinti netekusiu galios ketvirtąjį skirsnį.

 

            3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

            Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.

 

            Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras