Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: B1-417 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. B1-897 "Dėl Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigalioja: 2017 11 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.07.11, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-07-11, 2017-11861

  VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
 2007 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. B1-897 "DĖL VETERINARIJOS
   GYDYTOJŲ, TURINČIŲ VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJĄ,
 KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2017 m. liepos 10 d. Nr. B1-417
               Vilnius

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6
straipsnio 3 dalimi: 
  1. P a k e i č i u Valstybinės maisto ir  veterinarijos
tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. B1-897
"Dėl Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos  praktikos
licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir
jį išdėstau nauja redakcija:
  
  "VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL VETERINARIJOS GYDYTOJŲ, TURINČIŲ VETERINARIJOS PRAKTIKOS
 LICENCIJĄ, KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
  
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 13
straipsnio 6 dalimi:
  1. Tvirtinu Veterinarijos gydytojų, turinčių  veterinarijos
praktikos  licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos  aprašą
(pridedama).
  2. Pavedu:
  2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir  veterinarijos
tarnybos teritoriniams padaliniams;
  2.2.  įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto   ir
veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui."
  2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017  m.
lapkričio 1 d. 

Direktorius                    Darius Remeika

            _________________

                PATVIRTINTA
                Valstybinės maisto ir 
                veterinarijos tarnybos 
                direktoriaus 
                2007 m. gruodžio 28 d. įsakymu 
                Nr. B1-897
                (Valstybinės maisto ir 
                veterinarijos tarnybos 
                direktoriaus 
                2017 m. liepos 10 d. 
                įsakymo Nr. B1-417 
                redakcija ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2017 Teisinės informacijos centras