Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: B1-417 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. B1-897 "Dėl Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.07.11, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-07-11, 2017-11861

  VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
 2007 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. B1-897 "DĖL VETERINARIJOS
   GYDYTOJŲ, TURINČIŲ VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJĄ,
 KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2017 m. liepos 10 d. Nr. B1-417
               Vilnius

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6
straipsnio 3 dalimi: 
  1. P a k e i č i u Valstybinės maisto ir  veterinarijos
tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. B1-897
"Dėl Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos  praktikos
licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir
jį išdėstau nauja redakcija:
  
  "VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL VETERINARIJOS GYDYTOJŲ, TURINČIŲ VETERINARIJOS PRAKTIKOS
 LICENCIJĄ, KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
  
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 13
straipsnio 6 dalimi:
  1. Tvirtinu Veterinarijos gydytojų, turinčių  veterinarijos
praktikos  licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos  aprašą
(pridedama).
  2. Pavedu:
  2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir  veterinarijos
tarnybos teritoriniams padaliniams;
  2.2.  įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto   ir
veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui."
  2. Valstybinės maisto ir veterinarijos
    tarnybos direktoriaus
    2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. B1-711
    (nuo 2017 m. lapkričio 1 d.)
    (TAR, 2017-10-31, 2017-17229) redakcija
  N u s t a t a u, kad:
  2.1. šis įsakymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.;
  2.2. veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos
licencijas, kvalifikacijos kėlimas už 2016-2017 metus vertinamas
pagal iki šio įsakymo galiojusį Veterinarijos gydytojų, turinčių
veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos
aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. B1-897  "Dėl
Veterinarijos  gydytojų,  turinčių veterinarijos   praktikos
licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras