Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2017-07-11, 2017-11861

  VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
 2007 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. B1-897 "DĖL VETERINARIJOS
   GYDYTOJŲ, TURINČIŲ VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJĄ,
 KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2017 m. liepos 10 d. Nr. B1-417
               Vilnius

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6
straipsnio 3 dalimi: 
  1. P a k e i č i u Valstybinės maisto ir  veterinarijos
tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. B1-897
"Dėl Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos  praktikos
licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir
jį išdėstau nauja redakcija:
  
  "VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL VETERINARIJOS GYDYTOJŲ, TURINČIŲ VETERINARIJOS PRAKTIKOS
 LICENCIJĄ, KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
  
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 13
straipsnio 6 dalimi:
  1. Tvirtinu Veterinarijos gydytojų, turinčių  veterinarijos
praktikos  licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos  aprašą
(pridedama).
  2. Pavedu:
  2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir  veterinarijos
tarnybos teritoriniams padaliniams;
  2.2.  įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto   ir
veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui."
  2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017  m.
lapkričio 1 d. 

Direktorius                    Darius Remeika

            _________________

                PATVIRTINTA
                Valstybinės maisto ir 
                veterinarijos tarnybos 
                direktoriaus 2007 m. gruodžio
                28 d. įsakymu Nr. B1-897
                (Valstybinės maisto ir 
                veterinarijos tarnybos 
                direktoriaus 2017 m. liepos
                10 d. įsakymo Nr. B1-417 
                redakcija)

  VETERINARIJOS GYDYTOJŲ, TURINČIŲ VETERINARIJOS ...