Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2017-07-11, 2017-11861

 

            VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

            ĮSAKYMAS

 

            DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

            2007 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. B1-897 "DĖL VETERINARIJOS

            GYDYTOJŲ, TURINČIŲ VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJĄ,

            KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

            2017 m. liepos 10 d. Nr. B1-417

            Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi:

            1. P a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. B1-897 "Dėl Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

            "VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

            ĮSAKYMAS

 

            DĖL VETERINARIJOS GYDYTOJŲ, TURINČIŲ VETERINARIJOS PRAKTIKOS

            LICENCIJĄ, KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi:

            1. Tvirtinu Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą (pridedama).

            2. Pavedu:

            2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras