Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XIII-568 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 07 13.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.07.12, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-07-12, 2017-12068
                
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO
      PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 PAKEITIMO
              ĮSTATYMAS
                
        2017 m. birželio 29 d. Nr. XIII-568
               Vilnius
                
  1 straipsnis. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir 
         teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. 
         VIII-275 nauja redakcija
  Pakeisti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir  teroristų
finansavimo prevencijos įstatymą Nr. VIII-275 ir jį  išdėstyti
taip:
                
           "LIETUVOS RESPUBLIKOS
    PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS
              ĮSTATYMAS
                
            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
  1. Šio įstatymo paskirtis - nustatyti pinigų plovimo ir (ar)
teroristų finansavimo prevencijos priemones bei  institucijas,
atsakingas už pinigų plovimo ir (ar) teroristų  finansavimo
prevencijos priemonių įgyvendinimą.
  2. Šis įstatymas skirtas Europos Sąjungos teisės  aktų,
nurodytų šio įstatymo priede, taikymui užtikrinti.
  
  2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  1. Artimas pagalbininkas:
  1) fizinis asmuo, kuris su šio straipsnio 18 dalyje nurodytas
pareigas einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties  juridinio
asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios  organizacijos
dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius; 
  2) fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar
juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar
veikiančios de facto siekiant turtinės ar kitokios  asmeninės
naudos šio straipsnio 18 dalyje nurodytas pareigas einančiam ar
ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.
  2. Artimieji šeimos nariai - sutuoktinis, asmuo, su  kuriuo
registruota partnerystė (toliau - sugyventinis), tėvai, broliai,
seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.
  3.  Dalykiniai  santykiai - verslo, profesiniai   arba
komerciniai kliento ir finansų įstaigų ar kitų  įpareigotųjų
subjektų santykiai, susiję su jų profesine veikla, kuriuos ryšių
užmezgimo momentu buvo numatyta tęsti tam tikrą laikotarpį.
  4. Europos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras