Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1V-557 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-114 "Dėl Tarptautinės pagalbos teikimo komandos sudarymo ir aprūpinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 09 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.08.07, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-08-07, 2017-13128

     LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M.
 BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-114 "DĖL TARPTAUTINĖS PAGALBOS
   TEIKIMO KOMANDOS SUDARYMO IR APRŪPINIMO TVARKOS APRAŠO
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
        2017 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 1V-557
               Vilnius
  
  1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005
m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. 1V-114 "Dėl Tarptautinės pagalbos
teikimo  komandos  sudarymo ir aprūpinimo tvarkos   aprašo
patvirtinimo":
  1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
  "Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos civilinės   saugos
įstatymo 35 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į 2003  m.
gruodžio 29 d. Komisijos sprendimą 2004/277/EB,  Euratomas,
nustatantį Tarybos sprendimo 2001/792/EB, Euratomas, nustatančio
Bendrijos mechanizmą sustiprintam bendradarbiavimui  teikiant
civilinės saugos pagalbą palengvinti, įgyvendinimo taisykles (OL
2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 218),  su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 20  d.
Komisijos sprendimu 2008/73/EB (OL 2008 m. L 20, p. 23), ir 2007
m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimą 2007/779/EB,  Euratomas,
nustatantį  Bendrijos  civilinės saugos mechanizmą   (nauja
redakcija) (OL 2007 m. L 314, p. 9):". 
  1.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
  "2.  Pavedu  įsakymo vykdymo kontrolę vidaus   reikalų
viceministrui, pagal nustatytą veiklos sritį atsakingam  už
viešąjį saugumą."
  1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą  Tarptautinės
pagalbos teikimo komandos sudarymo ir aprūpinimo tvarkos aprašą:
  1.3.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
                
              "I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS".
                
  1.3.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
  "2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos
civilinės saugos įstatyme vartojamas sąvokas."
  1.3.3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
  
              "II SKYRIUS
     KOMANDOS SUDARYMAS, FUNKCIJOS IR STRUKTŪRA".
  
  1.3.4. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras