Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 620 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1468 "Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 08 08.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.08.07, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-08-07, 2017-13139

        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. LAPKRIČIO 22 D.
NUTARIMO NR. 1468 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ
  REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2017 m. liepos 26 d. Nr. 620
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1.  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004  m.
lapkričio 22 d. nutarimą Nr. 1468 "Dėl Lietuvos  Respublikos
geležinkelių  riedmenų registro įsteigimo ir jo   nuostatų
patvirtinimo"  ir jį išdėstyti nauja redakcija   (Lietuvos
Respublikos geležinkelių riedmenų registro nuostatai  nauja
redakcija nedėstomi):

        "LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
                
              NUTARIMAS
   DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ REGISTRO
      REORGANIZAVIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
                
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės  informacinių
išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir 20 straipsnio
1 dalimi, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 13
straipsniu, taip pat įgyvendindama 2008 m. birželio 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl  geležinkelių
sistemos sąveikos Bendrijoje (OL 2008 L 191, p. 1),  taikydama
2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimą 2007/756/EB,  kuriuo
priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų  registro
specifikacija, kaip numatyta direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14
straipsnio 4 ir 5 dalyse (OL 2007 L 305, p. 30), 2011 m. vasario
10 d. Komisijos sprendimą 2011/107/ES, kuriuo iš dalies keičiamas
Sprendimas 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra  nacionalinio
geležinkelių riedmenų registro specifikacija (OL 2011 L 43,  p.
33), ir 2011 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 201/2011
dėl atitikties patvirtintam geležinkelių transporto  priemonės
tipui deklaracijos pavyzdžio (OL 2011 L 57, p. 8),  Lietuvos
Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
  1. Reorganizuoti Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų
registrą pakeitus registro tvarkytoją - Valstybinę geležinkelio
inspekciją  prie  Susisiekimo ministerijos prijungus   prie
Valstybinės ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras